วทคร ๑๘๓ การเรียนรู้และผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑_FIN_EDIETD_FIN

21st century learning; 21st century learner; master learner; Logical thinking and reasoning; critical thinking; creative thinking; strategic thinking, effective problem solving, effective communicat

                เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

๑.๑  อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑

๑.๒  อธิบายเกี่ยวกับลักษณะผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑

๑.๓  วิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ที่มีประสิทธิภาพ    

๑.๔  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับบริบทแห่งศตวรรษที่ ๒๑  

What is 21st century education

The Future of Learning

21st Century Education

21st Century Learning

Education- Am I a 21st Century Teacher?

The history of our world in 18 minutes | David Christian

The best stats you've ever seen | Hans Rosling

Hans Rosling: Global population growth, box by box

Why the world population won’t exceed 11 billion | Hans Rosling | TGS.ORG

SCID_183_2

innovation-technology-tl

Lecture according to TQF3 (Hr 15-16) Technology for Learning

Lecture-20Feb2017-Learning theories

Use a Learning Theory: Behaviorism

Use a Learning Theory: Cognitivism

Use a Learning Theory: Constructivism

Critical Thinking-27Feb2017